PRODAJA: info@croadria.hr

01/6000-960

PODRŠKA: pomoc@croadria.hr

01/6000-966

Ovaj ugovor o korištenju softvera („Ugovor“) sklapa se između Vas (pojedinca ili poslovnog subjekta) kao krajnjeg korisnika i Parallels Holdings Ltd. i njezinih podružnica („poduzeće Parallels“). PAŽLJIVO PROČITAJTE ODREDBE I UVJETE OVOG UGOVORA PRIJE PREUZIMANJA SOFTVERA U VLASNIŠTVU PODUZEĆA PARALLELS1 („Softver“) ILI NABAVLJANJA LICENCNOG KLJUČA ZA SOFTVER ILI KORIŠTENJA SOFTVERA. OVAJ SOFTVER ZAŠTIĆEN JE AUTORSKIM PRAVIMA TE VAM JE PREMA OVOM UGOVORU DANA LICENCA ZA KORIŠTENJE, ON VAM NIJE PRODAN. PREUZIMANJEM OVOG SOFTVERA ILI NABAVKOM LICENCNOG KLJUČA ZA OVAJ SOFTVER, IZJAVLJUJETE DA STE PROČITALI OVAJ UGOVOR, DA GA RAZUMIJETE TE DA PRIHVAĆATE BITI OBVEZANI NJEGOVIM ODREDBAMA. UKOLIKO NISTE VOLJNI BITI OBVEZANI PREMA ODREDBAMA OVOGA UGOVORA, KLIKNITE NA GUMB „NE PRIHVAĆAM“, PREKINITE POSTUPAK PREUZIMANJA I NEMOJTE PRISTUPATI SOFTVERU NITI GA KORISTITI. OVAJ UGOVOR IZMEĐU VAS I PODUZEĆA PARALLELS PREDSTAVLJA CJELOVIT UGOVOR KOJI SE ODNOSI NA OVAJ SOFTVER. OVAJ UGOVOR NADILAZI I ZAMJENJUJE SVE PRETHODNE PRIJEDLOGE, ZASTUPANJA I SPORAZUME KOJE STE MOŽDA IMALI SA PODUZEĆEM PARALLELS U VEZI OVOG SOFTVERA.

1. Licenca

1.1. Dodjela licence. Poduzeće Parallels ovime Vam dodjeljuje, a Vi prihvaćate, ograničenu, ne-ekskluzivnu licencu za korištenje Softvera u strojno čitljivom, isključivo objektnom kodu, te priručnike za korištenje ovog Softvera („Dokumentacija“), isključivo u kontekstu u kojemu to odobrava ovaj Ugovor. Za potrebe ovog Ugovora, “Softver” uključuje sve dorade, poboljšanja, preinake, revizije ili dopune Softvera od strane poduzeća Parallels, a krajnjim su korisnicima dostupne putem Parallelsove initernetske stranice. Bez obzira na gore navedeno, poduzeće Parallels neće imati obavezu osigurati bilo koju doradu, poboljšanje, preinaku, reviziju ili dopunu Softvera.
1.2. Opseg korištenja. Možete koristiti jednu kopiju Softvera aktiviranog licencnim ključem na jednom poslužitelju (virtualnom ili fizičkom) kojega posjedujete, unajmljujete ili na neki drugi način kontrolirate. Ako imate više licencnih ključeva za Softver, možete napraviti i koristiti onoliko kopija Softvera koliko imate licencnih ključeva. Za potrebe ovog Ugovora, “korištenje” Softvera znači učitavanje Softvera u privremenu ili trajnu memoriju računala. Instalacija Softvera na mrežnom poslužitelju isključivo za distribuciju na druga računala ne smatra se “korištenjem” Softvera pa je zato dopušteno sve dok imate licencne ključeve za svaki od poslužitelja (virtualne ili fizičke) na koje se Softver distribuira. Softver se ne može koristiti ili distribuirati na veći broj računala nego što imate licencnih ključeva. Ako koristite ili distribuirate Softver na više korisnika, morate se pobrinuti da broj korisnika ne prelazi broj licencnih ključeva koje ste dobili jer u protivnom kršite ovaj Ugovor.
1.3. Kopije i izmjene. Ne smijete izvoditi obrnuti inženjering, dekompilirati, rastavljati ili na drugi način prevoditi Softver ili bilo koje licencne ključeve koje ste dobili. Ne smijete mijenjati ili prilagođavati Softver ili bilo koje licencne ključeve koje ste dobili na bilo koji način. Smijete napraviti jednu kopiju Softvera, Dokumentacije ili bilo kojeg licencnog ključa koji ste dobili isključivo kao sigurnosnu kopiju ili u svrhu arhiviranja. Sve takve kopije Softvera, Dokumentacije ili licencnih ključeva moraju uključivati obavijesti i oznake o autorskim pravima ili drugim pravima intelektualnog vlasništva koja su bila uključena uz materijal kad ste ga prvi put primili. Izuzev odobrenja definiranog u ovoj točki, niti jednu kopiju Softvera, Dokumentacije, odnosno licencnih ključeva, ili bilo koji njihov dio, ne smijete napraviti Vi niti bilo koja osoba pod Vašom odgovornošću ili nadzorom.
1.4. Dodjeljivanje prava. Svoja prava na Softver, Dokumentaciju ili licencne ključeve, koja su definirana ovim Ugovorom, nećete dalje licencirati, davati u zakup, najam niti posuđivati bilo kojoj stranci bez prethodno dobivene pisane suglasnosti poduzeća Parallels.

2. Intelektualno vlasništvo i povjerljivost

2.1. Izvještaji o korištenju, kršenja licence i pravni lijekovi. Poduzeće Parallels zadržava pravo prikupljanja podataka o korištenju licencnog ključa, uključujući brojeve licencnih ključeva, IP adrese servera, prebrojavanje domena i ostale informacije koje smatra relevantnima, kako bi se osiguralo da se naši proizvodi koriste u skladu s odredbama ovoga Ugovora o korištenju. Poduzeće Parallels izričito zabranjuje simultane, višestruke instalacije našeg Softvera i premošćivanje prebrojavanja domena bez unaprijed dobivenog pisanog pristanka. Svako neovlašteno korištenje poduzeće Parallels smatrat će kršenjem ovoga Ugovora o korištenju. Poduzeće Parallels zadržava pravo reakcije na kršenje ovog Ugovora o korištenju neposredno po otkriću istoga naplaćivanjem trenutno važeće tržišne cijene neautoriziranih ključeva preko kreditne kartice kojom je obavljena ovlaštena kupnja ili drugim dostupnim pravnim lijekovima. Pristajete da nećete spriječiti, elektroničkim putem, ili na drugi način, prijenos podataka potrebnih za usklađivanje s ovim Ugovorom. Bilo kakvo spriječavanje prijenosa podataka potrebnih za usklađivanje s ovim Ugovorom smatra se povredom ovoga Ugovora i imat će za posljedicu trenutni raskid ovoga Ugovora sukladno točki 4.
2.2. Automatsko ažuriranje i istjecanje licence. Vaša licenca može sadržavati datum istjecanja što može rezultirati prekidom valjanosti licence. Za trajne licencne ključeve (koji nisu u zakupu), licenca se automatski obnavlja osim ako poduzeće Parallels utvrdi da je licenca korištena protivno odredbama ovoga Ugovora. U slučaju krađe vašega licencnog ključa, ili ako posumnjate u neispravno ili nelegalno korištenje Vaše licence koje se odvilo izvan vaše kontrole, o takvoj ste pojavi bez odgađanja dužni obavijestiti poduzeće Parallels. Vama će biti izdana zamjenska licenca, a sumnjivu će se licencu ostaviti da istekne. Za licence u privremenom zakupu Vaša mjesečna uplata mora biti provedena prije isteka roka uporabe kako bi se moglo provesti produženje licence. Radi lakšega korištenja, poduzeće Parallels omogućilo je upozorenja o istjecanju licence u sučelju proizvoda za slučajeve pojavljivanja poteškoća zbog kojih bi licenca proizvoda istekla. Vaša je odgovornost kontaktirati poduzeće Parallels u slučaju istjecanja licence koje smatrate dvojbenim. Poduzeće Parallels nije odgovorno za bilo kakve troškove ili odštete koje se mogu pojaviti u vezi s isteklim licencama.
2.3. Vlasnička prava na Softver i zaštitne znakove. Vi prihvaćate da su Softver i Dokumentacija vlasništvo poduzeća Parallels, te da su Softver i Dokumentacija zaštićeni propisima o autorskim pravima Sjedninjenih Američkih Država i međunarodnim ugovorima. Prihvaćate da u odnosu Vas i poduzeća Parallels, poduzeće Parallels posjeduje i nastavit će posjedovati sva prava, pravne naslove i zahtjeve iz Softvera i Dokumentacije i na Softver i Dokumentaciju, uključujući i vezana prava intelektualnog vlasništva prema propisima o autorskim pravima, poslovnim tajnama, patentima i žigovima. Ovaj Sporazum ne daje vlasničke zahtjeve iz Softvera ili Dokumentacije i na Softver ili Dokumentaciju, već samo ograničeno pravo korištenja koje je opozivo u skladu s odredbama ovog Ugovora. Svi zaštitni znakovi ili oznake usluga koje poduzeće Parallels koristi u vezi s ovim Softverom ili s uslugama koje pruža poduzeće Parallels znaci su u vlasništvu poduzeća Parallels. Ovaj Sporazum ne daje vam nikakva prava, licence, ili zahtjeve na te oznake, a Vi nećete potraživati ​​nikakva prava, licence, ili zahtjeve na takve oznake ili riječi i grafička rješenja koja su dizajnirana zbunjujuće slično tim oznakama.
2.4. Povjerljivost. Vi ćete dopustiti samo ovlaštenim korisnicima, koji posjeduju legalno dobivene licencne ključeve, da koriste Softver ili pregledavaju Dokumentaciju. Osim ako ste izričito ovlašteni ovim Ugovorom, ne smijete učiniti dostupnim Softver, Dokumentaciju, ili bilo koji licencni ključ bilo kojoj trećoj strani. Dužni ste maksimalno surađivati s poduzećem Parallels i pružati pomoć u identificiranju i sprečavanju neovlaštenog korištenja, kopiranja ili otkrivanja Softvera, Dokumentacije ili bilo kojega dijela istoga.

3. Naknade za korištenje licenca.

Softver će Vam biti dostupan za korištenje kada primite jedan ili više licencnih ključeva. Nakon prihvaćanja ovoga ugovora, možete dobiti jedan ili više licencnih ključeva plaćanjem određene naknade prema postupka navedenom na internetskim stranicama poduzeća Parallels. Naknade za licence koje ste platili, plaćene su u skladu s licencom koju daje ovaj Ugovor.

4. Rok i prekid korištenja.

Ovaj ugovor stupa na snagu Vašim prihvaćanjem Ugovora ili vašim preuzimanjem, pristupanjem i korištenjem ovog Softvera čak i ako niste izričito prihvatili ovaj Ugovor. Ovaj ugovor ostaje na snazi do prekida. Bez dovođenja u pitanje bilo kojih drugih prava, ovaj se ugovor raskida automatski ukoliko se ne budete pridržavali obaveza i ograničenja navedenih u ovom ugovoru. Ukoliko Softver uzmete u zakup i ne podmirite naknade koje se primjenjuju za licnence za korištenje ovog Softvera, poduzeće Parallels ima pravo ugasiti Vaš poslužitelj. Možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trentku na sljedeće načine: (1) predavanjem pisane obavijesti o Vašoj odluci da raskinete ovaj ugovor s poduzećem Parallels i (2) vraćanjem poduzeću Parallels svih kopija Softvera i Dokumentacije i svih licencnih ključeva koje ste dobili ili uništavanjem navedenog i predavanjem pisanog uvjerenja o uništenju navedenog poduzeću Parallels. Poduzeće Parallels može raskinuti ovaj Ugovor ako prekšite bilo koji od uvjeta Ugovora slanjem pisane izjave o Vašem prekršaju i o odluci poduzeća Parallels o raskidu ugovora. Nakon raskida Ugovora sa poduzećem Parallels, prihvaćate da ćete poduzeću Parallels vratiti Softver, Dokumentaciju i sve kopije navedenoga uključujući sve licencne ključeve koje ste dobili ili da ćete uništiti navedeno i poduzeću Parallels predati pisano uvjerenje o uništenju navedenog.

5. Obeštećenje.

Prihvaćate da ćete na Vaš trošak, obeštetiti i zaštititi poduzeće Parallels, njezine podružnice i povezana društva, sve zaposlenike i njihove direktore, od štete i svih zahtjeva, tužbi, obveza, gubitaka, odšteta, osuda, subvencija i troškova, uključujući razumne odvjetničke troškove (jednom riječju Potraživanja) koja mogu proizaći iz bilo kakvog Vašeg korištenja Softvera ili korištenja Softvera od strane bilo koje osobe povezane s vama ili bilo koje strane koja djeluje u skladu s Vašim ovlastima, na način koji nije izričito odobren ovim Ugovorom.

6. Odricanje od odgovornosti.

Softver se licencira „kakav jest“. Poduzeće Parallels odriče se ikakvih i svih drugih jamstava, bilo navedenih ili impliciranih, uključujući bez ograničenja ikakvih impliciranih jamstava konkurentnosti ili podobnosti za određenu svrhu do mjere ovlaštene temeljem zakona. Bez ograničenja navedenog dalje u tekstu, poduzeće Parallels izričito ne jamči da će Softver zadovoljiti Vaše zahtjeve ili da će Softver raditi bez pogrešaka. Vi preuzimate odgovornost za odabir Softvera radi postizanja predviđenih rezultata, ali i za rezultate dobivene korištenjem Softvera. Na Vama je kompletan rizik u vezi kvalitete i performansi Softvera.

7. Ograničavanje od odgovornosti.

NI U KOJEM SLUČAJU PODUZEĆE PARALLELS NEĆE BITI SMATRANO ODGOVORNIM VAMA NITI IKOME POVEZANIM S VAMA ZA IKAKVU NEDIREKTNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU, POSEBNU, PRIMJERNU ILI KAZNENU ŠTETU ILI GUBITAK PROFITA IAKO JE PODUZEĆE PARALLELS UPOZORENO NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.

8. Opći uvjeti

8.1. Mjerodavno pravo i utvrđivanje nadležnoga suda Ovaj Ugovor biti će reguliran i interpretiran sukladno sa zakonima Commonwealtha Virginije bez obzira na sukobe zakonskih propisa. Svaki zahtjev ili spor koji nastane u vezi s ovim Ugovorom bit će riješen na saveznim ili državnim sudovima smještenim u Istočnom okrugu Virginije. Do najveće mjere dopuštene zakonom, ovime prihvaćate nadležnost tih sudova i odričete se bilo kakvih primjedbi na nadležnost ili lokaciju tih sudova.
8.2. Odvojivost. Ako bilo koji od uvjeta ili odredbi iz ovoga Ugovora bude proglašena nevažećim ili neprovedivim u određenoj situaciji, bilo od sudske ili upravne vlasti, takva izjava neće utjecati na valjanost ili provedivost preostalih uvjeta i odredbi ovoga Ugovora ili na valjanost ili provedivost navežećega uvjeta ili odredbe u bilo kojoj drugoj situaciji.
8.3. Ostajanje na snazi. Točke 2, 5, 6, 7, i 8. ovoga Ugovora i svih njegovih najvažnijih dijelova ostaju na snazi nakon raskida ovoga Ugovora bez obzira na razlog raskida Ugovora, te će ostati na snazi ​​i bit će obvezujući na neodređeno vrijeme.
8.4. Naslovi. Naslovi stavaka i točaka sadržanih u ovome Ugovoru uključeni su u referentne svrhe i ne uječu na značenje ili tumačenje ovoga Ugovora.
8.5. Odricanje. Nepoduzimanje koraka od bilo koje strane radi ostvarivanja prava propisanih ovim Ugovorom, ili nepoduzimanje mjera protiv druge strane u slučaju bilo kakvog kršenja ovoga Ugovora, neće se smatrati odricanjem od prava od te strane u slučaju budućih ostvarivanja prava ili poduzimanja bududućih akcija u slučaju novih kršenja.
8.6. Dodaci i dopune. Poduzeće Parallels zadržava pravo, po vlastitom nahođenju, izmijeniti i dopuniti ovaj Ugovor s vremena na vrijeme. Ukoliko postoji sukob između ovoga Ugovora i novije verzije ovoga Ugovora, objavljenog na www.parallels.com, najnovija će verzija nadilaziti ovaj Ugovor. Ukoliko ne prihvatite izmjene i dopune ovoga Ugovora, licenca će trenutačno biti ukinuta sukladno točki 4.
8.7. Porezi. Prihvaćate da ćete osim pristojbe propisane ovim Ugovorom, platiti sve poreze koji se primjenjuju na prodaju, uporabu, prijevoz i druge poreze i sve namete, bilo na nacionalnoj, državnoj ili lokalnoj razini koji su određeni, ili se nameću na transakcije vezane uz ovaj Ugovor, isključujući porez na dohodak neto dobiti poduzeća Parallels. Prihvaćate refundirati poduzeću Parallels iznos takvih poreza ili nameta koje je, kao rezultat ove transakcije, izravno platilo poduzeće Parallels.

9. Ograničenja prava od strane Sjedinjenih Amrečkih Država

Softver i Dokumentacija dani su Vam uz ograničena prava. Korištenje, kopiranje ili otkrivanje od strane vlade potpada pod ograničenja kao što je navedeno u podstavku (c)(f)(ii) zakona „Rights in Technical Data and Computer Software“ klauzulom DFARS 252.227-7013 ili podstavcima (c) (1) i (2) zakona „Commercial Computer Software-Restricted Rights“ u 48 CFR S :52.227-19. 1 – PARALLELS PLESK PANEL, PARALLELS PLESK SITEBUILDER, PARALLELS BUSINESS AUTOMATION, PARALLELS VIRTUOZZO CONTAINERS, PARALLELS SYSTEM AUTOMATION, PARALLELS CONFIXX ili bilo koji drugi softverski proizvod poduzeća Parallels može vam biti ponudđen s vremena na vrijeme od strane poduzeća Parallels na stranici www.parallels.com.