PRODAJA: info@croadria.hr

01/6000-960

PODRŠKA: pomoc@croadria.hr

01/6000-966

1. Ovim Uvjetima korištenja usluge Hosted Exchange Mail (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između Hrvatskog Telekoma d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb (dalje u tekstu: Davatelj usluge) kao pružatelja usluge Hosted Exchange Mail s jedne strane i korisnika ove usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik) s druge strane.

2. Potpisom Zahtjeva za pružanje usluge Hosted Exchange Mail(u daljnjem tekstu: Zahtjev), Korisnik prihvaća uvjete navedene usluge opisane u ovim Uvjetima korištenja te cijenu Usluge iz važećeg cjenika. Zahtjev Korisnika, prihvaćen od strane Davatelja usluge, zajedno s ovim Uvjetima korištenja te cjenikom čini Ugovor za pružanje usluge Hosted Exchange Mail(u daljnjem tekstu: Ugovor).
3. Nakon sklapanja Ugovora sukladno točki 2. ovih Uvjeta korištenja, Davatelj usluge Korisniku dodjeljuje korisničko ime i lozinku, pomoću kojih se Korisniku omogućuje osobni pristup e-mailu poslužitelju Davatelja usluge (u daljnjem tekstu: Iskon Portal), a putem kojeg je omogućeno otvaranje, zatvaranje pretinaca elektroničke pošte (u daljnjem tekstu: podkorisnika), odabir, promjena i otkaz paketa po podkorisniku te odabir i otkaz dodatnog prostora za arhiviranje elektroničke pošte za pojedinog podkorisnika. Davatelj usluge može, po Korisnikovu zahtjevu, omogućiti Korisniku poduzimanje navedenih radnji i na drugi odgovarajući način. Korisnik se obvezuje držati u strogoj tajnosti i čuvati s dužnom pažnjom, pogotovo od neovlaštena pristupa, svoje identifikacijske oznake (korisničko ime i lozinku). Korisnik je isključivo odgovoran za svaku radnju, uključivo svako očitovanje volje dano pod bilo kojom od njegovih identifikacijskih oznaka, koje će se smatrati radnjom Korisnika kome je ta identifikacijska oznaka dodijeljena/o čijoj se oznaci radi. Davatelj usluge neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećima uslijed postupanja suprotno ovim odredbama i/ili nepravilnog postupanja s identifikacijskom oznakom Korisnika i/ili zlouporabe i/ili neovlaštena korištenja bilo koje identifikacijske oznake Korisnika, odnosno za štetu koja je povezana ili može biti povezana s ovim postupanjima i/ili zlouporabom. Korisnik mora zatražiti dodjelu novih identifikacijskih oznaka odmah čim posumnja u neovlašteno korištenje istih.
4. Korisnik je obvezan u roku od 10 (deset) radnih dana od primitka korisničkog imena i lozinke iz točke 3. ovih Uvjeta korištenja putem Davatelj usluge Portala aktivirati predmetnu uslugu. Davatelj usluge može omogućiti aktivaciju i na drugi odgovarajući način.
5. Potpisom Zahtjeva Korisnik potvrđuje da je suglasan da kontakt osoba navedena na Zahtjevu ima ovlast u ime i za račun Korisnika, na način opisan u ovim Uvjetima korištenja, putem CAPortala izvršiti prvu (početnu) aktivaciju predmetne usluge Hosted Exchange Mail odabirom paketa na Davatelj usluge Portalu. Prihvatom izvršenog odabira od strane kontakt osobe Korisnika navedene na Zahtjevu, na naprijed opisani način, predmetna je usluga Hosted Exchange Mail aktivirana u ime i za račun Korisnika. Na isti način, odgovarajućim odabirom putem Davatelj usluge Portala, kontakt osoba Korisnika odabire i aktivira te otkazuje (deaktivira) pakete i nadogradnje.
6. Ako Korisnik propusti aktivirati predmetnu uslugu Hosted Exchange Mail u roku određenom u točki 4. ovih Uvjeta korištenja, protekom istog roka Ugovor automatski prestaje vrijediti, bez obveza za Davatelj usluge ili Korisnika.
7. Tijekom trajanja Ugovora, a počevši od prve aktivacije sukladno točki 8. ovih Uvjeta korištenja, minimalno jedan paket mora biti stalno aktivan. Ako Korisnik otkaže (deaktivira) sve korištene pakete i nadogradnje putem Davatelj usluge Portala, prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja Korisnik potvrđuje da je upoznat i prihvaća da tim činom raskida predmetni Ugovor te da će se automatski deaktivacija Korisnika odviti u cijelosti. U takvom slučaju Davatelj usluge neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu koja bi navedenim postupanjem mogla nastati Korisniku i/ili trećima.
8. Usluga Cloud Exchange Mail nudi se u obliku tri osnovna paketa određenog diskovnog prostora. Svi paketi uključuju web pristup pošti, sinkronizaciju za mobilne uređaje, usluge sigurnosne pohrane podataka (Backup) i antivirusnu zaštitu, a kako je to niže navedeno u Tablici 1.
9. Mjesečna naknada Hosted Exchange Mail paketa, kao i detaljni opisi istih utvrđeni su u važećem cjeniku za Hosted Exchange Mail uslugu, s kojim će Korisnik biti upoznat prilikom potpisivanja Zahtjeva.
10. Korisnik, prilikom prve aktivacije usluge Cloud Exchange Mail može odabrati neograničen broj paketa i ponuđenih nadogradnji te je istome, stoga, odmah nakon aktivacije usluge omogućeno korištenje usluge Cloud Exchange Mail u punoj funkcionalnosti.
11. Korisnik može odabrati i aktivirati dodatni podatkovni prostor za pohranu elektroničke pošte (u daljnjem tekstu: Arhiva) za pojedine paketa putem Self Service Portala. Veličina Arhive razlikuje se u ovisnosti o odabranom paketu.
12. Putem Self Service Portala Korisnik može odabrati i aktivirati uslugu razmjene podataka (u daljnjem tekstu: Cloud Sharepoint pristup) i dodatni prostor za razmjenu podataka (u daljnjem tekstu: Cloud Sharepoint dodatni prostor). Cloud Sharepoint pristup sadrži u sebi inicijalnih 1GB podatkovnog prostora. Cloud Sharepoint dodatni prostor ugovara se u paketima od 1 GB. U slučaju potrebe Korisnik može otkazati (deaktivirati) navedenu nadogradnju, sve na način opisan u točki 8. ovih Uvjeta korištenja.
13. Za korištenje Hosted Exchange Mail usluge Korisnik je obvezan plaćati mjesečnu naknadu sukladno važećem cjeniku usluge Hosted Exchange Mail na dan aktivacije paketa i/ili nadogradnje počevši od dana prve aktivacije usluge Hosted Exchange Mail. Naknada će se obračunavati i naplaćivati mjesečno počevši od datuma aktivacije usluge putem mjesečnoga računa koji Davatelj usluge izdaje u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Mjesečna naknada za korištenje usluge u kalendarskome mjesecu u kojem je došlo do uključenja usluge odnosno do prestanka važenja Ugovora odredit će se u iznosu 1/n mjesečne naknade (gdje je „n“ broj dana u predmetnom mjesecu), za svaki dan do isteka mjeseca u kojem je došlo do uključenja usluge, odnosno do dana prestanka Ugovora iz bilo kojeg razloga, odnosno deaktivacije usluge.
14. Korisnik je obvezan platiti Davatelj usluge račun u cijelosti do dana dospijeća navedenog u Davatelj usluge računu. U slučaju kašnjenja s plaćanjem računa, Davatelj usluge ima pravo naplatiti zakonsku zateznu kamatu sukladno važećim propisima. Ako Korisnik ima primjedbu na zaprimljeni račun, obvezan je u roku dospijeća platiti nesporni dio te u opisu plaćanja izričito navesti koji dio i u odnosu na koju stavku iskazanu na računu plaća i smatra nespornom. U odnosu na sporni dio računa, Korisnik je obvezan u roku od 30 dana od zaprimanja računa uputiti Davatelj usluge pisani prigovor te navesti razloge osporavanja predmetnog računa, u protivnom Davatelj usluge ima pravo onemogućiti mu korištenje svim ICT uslugama navedenima na tom računu. Davatelj usluge će donijeti odluku o utemeljenosti prigovora te o istom izvijestiti Korisnika pisanim putem u roku 15 dana od primitka prigovora.
15. Ako Korisnik ne plati cjelokupni iznos računa do dana dospijeća navedenog na računu, Davatelj usluge će mu dostaviti pisanu opomenu za plaćanje računa koja sadrži upozorenje da će Davatelj usluge onemogućiti daljnje korištenje ugovorene usluge ako u roku od 30 dana od dana dostavljanja opomene Korisnik ne podmiri dug iz opomene. U tom slučaju Davatelj usluge neće odgovarati Korisniku za bilo koju štetu koja može nastati Korisniku zbog onemogućavanja korištenja HostedExchange Mail usluge i/ili ostalih usluga navedenih na računu.
16. Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.
17. Korisnik se obvezuje da će se uslugom Hosted Exchange Mail koristiti isključivo za vlastite potrebe, odnosno da uslugu neće ustupati u cijelosti ili djelomično trećima na korištenje bez prethodnog pisanog odobrenja Davatelj usluge. Korisnik se obvezuje da će se uslugom Hosted Exchange Mail koristiti isključivo na način koji ne ugrožava funkcionalnost i rad sustava/mreže Davatelj usluge, odnosno funkcionalnost i rad poslužitelja drugih Korisnika.
18. Korisnik je obvezan suzdržavati se od bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle dovesti do povrede cjelovitosti, sigurnosti i dostupnosti Hosted Exchange Maila. Korisnik se također obvezuje da neće izvršiti ni pokušati izvršiti neautorizirani pristup bilo kojem Davatelj usluge sustavu. U slučaju da Korisnik utvrdi da je cjelovitost i/ili sigurnost Hosted Exchange Maila ugrožena, dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti Davatelj usluge.
19. Korisnik je u cijelosti odgovoran za sadržaj podataka koji prenosi i pohranjuje putem usluge Hosted Exchange Mail te će Korisnik nadoknaditi svu nastalu štetu u slučaju nedopuštenog djelovanja Korisnika korištenjem usluge Hosted Exchange Mail, kao i u slučaju prenošenja ili pohrane nezakonitog sadržaja. Davatelj usluge ne pregledava i ne nadgleda navedene podatke i sadržaje koje Korisnik pohranjuje ili prenosi korištenjem usluge HostedExchange Mail. Korisnik jamči da sadržaj koji temeljem ovog Ugovora prenosi i pohranjuje na Hosted Exchange Mail neće sadržavati:
– sadržaj koji krši važeće propise Republike Hrvatske
– sadržaj koji je neetičan ili nemoralan (koji primjerice širi mržnju i netoleranciju ili sadrži bilo kakav oblik pornografije i sl.)
– sadržaj koji sadrži viruse ili slične štetne računalne programe
– sadržaj koji je namijenjen kriminalnim aktivnostima ili organizacijama
– sadržaj koji predstavlja povredu prava trećih strana, uključujući ali ne ograničeno na patente, autorska prava i prava intelektualnog vlasništva, programe i upute o hakiranju, kockanju ili pozivanju na ilegalne aktivnosti.
23. U slučaju da Korisnik postane svjestan kršenja prethodne točke ovih Uvjeta korištenja, odmah će o istome obavijestiti Davatelj usluge te na zahtjev Davatelj usluge onemogućiti krajnjem korisniku korištenje usluge Hosted Exchange Mail, odnosno pristup istom. U slučaju da Korisnik navedeno ne učini, Davatelj usluge zadržava pravo takav sadržaj krajnjeg korisnika ukloniti sam te u navedenom slučaju neće biti obvezan Korisniku nadoknaditi bilo kakvu štetu koja bi mu uslijed toga mogla posredno ili neposredno nastati.
24. Davatelj usluge zadržava pravo ukloniti sadržaj koji treće osobe ili nadležna tijela prijave nepodobnim i/ili nezakonitim ili koji ne odgovara ovim Uvjetima korištenja, u kojem slučaju Davatelj usluge neće biti odgovoran ni Korisniku, ni krajnjim korisnicima za bilo koji oblik eventualno nastale štete.
25. Virtualna platforma ispunjava zahtjev HA (High Availability). Uz redundantnu mrežnu infrastrukturu jamči se visoka raspoloživost sustava. Korisnik usluge može zatražiti podršku na kontakt brojeve za poslovne korisnike koji su dostupni 24 sata dnevno, 365 dana u godini te na adresu e-pošte: _______________
26. Davatelj usluge neće biti odgovoran za štetu koja Korisniku nastane slučajno ili kao posljedica više sile. Davatelj usluge neće biti odgovoran za štetu uzrokovanu prekidom ili degradacijom platforme na kojoj se nalazi Hosted Exchange Mail, kao ni za štetu nastalu zbog smetnji ili prekida u radu usluge Hosted Exchange Mail, osim ako je šteta posljedica namjere ili grube nepažnje Davatelj usluge. Davatelj usluge je obvezan najmanje 24 sata unaprijed putem Internet stranice ili e-mailom obavijestiti Korisnika o nužnom održavanju platforme koje bi moglo imati za posljedicu prekid ili degradaciju sustava u trajanju duljem od 2 sata.
27. Korisnik se obvezuje da neće Davatelj usluge držati odgovornim te da će nadoknaditi Davatelj usluge svu štetu koja nastane za Davatelj usluge uslijed zahtjeva trećih osoba u pogledu sadržaja pohranjenog na Hosted Exchange Mailu.
28. Korisnik prihvaća da se za pružanje usluge Hosted Exchange Mail koristi softver proizveden od trećih strana na koji Davatelj usluge nema utjecaja, koji je Davatelj usluge stekao sukladno uvjetima proizvođača, u kojima proizvođač u najvećoj mogućoj mjeri isključuje svoju odgovornost u pogledu bilo kakvog jamstva na softver, što uključuje, ali nije ograničeno na pogodnost softvera za prodaju, mogućnost njegova korištenja za određenu namjeru te da softver neće povrijediti određene propise. Korisnik ujedno prihvaća da su, usprkos eventualno obavljenim testovima proizvođača u uvjetima sličnim koji prevladavaju u praksi, moguće pogreške u navedenom softveru, a osobito vezano za posebne kombinacije podataka i funkcija.
Korisnik prihvaća da Davatelj usluge ne odgovara za prekid usluge, bilo kakve gubitke ili oštećenja, troškove ili izdatke te bilo koju drugu štetu nastalu Korisniku kao posljedica pogreške na softveru trećih strana.
29. Davatelj usluge će nastojati osigurati nesmetano pružanje usluge Hosted Exchange Mail te će se za svaki prekid rada dulji od 3 sata dnevno neprekidno mjesečna naknada umanjiti za iznos jednosatne naknade za svaki puni sat prekida u mreži. Za potrebe ovog Ugovora prekid rada Hosted Exchange Maila definira se kao vrijeme u kojem je Korisniku bilo onemogućeno korištenje usluge uslijed smetnji i/ili grešaka na mrežnim kapacitetima Davatelj usluge i mogućnostima koje su nastale na strani Davatelj usluge. Za korištenje Usluge Hosted Exchange Mail potreban je pristup internetu. Korisnik sam osigurava pristup internetu sukladno svojim potrebama i mogućnostima te isti nije obuhvaćen Uslugom Hosted Exchange Mail i nije predmet ovih Uvjeta korištenja.
30. U slučaju nastanka štete Korisniku uzrokovane običnom nepažnjom, odgovornost Davatelj usluge ograničena je na običnu štetu do maksimalnog iznosa zbroja mjesečnih naknada plaćenih od strane Korisnika za uslugu Hosted Exchange Mail u prethodnih 6 mjeseci prije nastanka štetnog događaja, dok je u potpunosti isključena odgovornost Davatelj usluge za izmaklu korist, neimovinsku štetu, gubitak podataka, potraživanja trećih strana ili druge troškove vezane za navedene štete iz ove točke.
31. Davatelj usluge i Korisnik suglasni su da će sve sporove koji proizađu temeljem izvršavanja usluge Hosted Exchange Mail sukladno ovim Uvjetima korištenja riješiti mirnim putem. U slučaju neuspjeha, za rješavanje spora ugovara se mjesna nadležnost suda u Zagrebu.
32. Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu te se primjenjuju od dana objave na službenim internetskim stranicama Davatelj usluge.
33. Korisnik je obvezan o svakoj promjeni podataka o Korisniku navedenih u Zahtjevu (primjerice tvrtka/ime, adresa, e-mail adresa) obavijestiti Davatelj usluge bez odgađanja pisanim putem te snosi odgovornost za svu štetu nastalu uslijed neispunjenja ove obveze.
34. Davatelj usluge pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će pravovremeno i na odgovarajući način obavijestiti Korisnika. U slučaju da su izmjene Uvjeta korištenja nepovoljnije za Korisnika, Korisnik ima pravo ne prihvatiti takve izmjene te u roku od 8 dana od primitka obavijesti raskinuti Ugovor pisanom obaviješću s trenutnim učinkom, a u kojem slučaju je obvezan podmiriti svoje obveze dospjele do dana prestanka Ugovora. Podrazumijeva se da je Korisnik primio obavijest u roku 8 dana od slanja e-mail poruke na e-mail adresu Korisnika naznačenu na Zahtjevu, odnosno posljednju e-mail adresu koju je Korisnik dostavio Davatelj usluge.
35. Ugovorne strane imaju pravo otkazati Ugovor pisanim putem s otkaznim rokom od 30 (trideset) dana koji teče od dana primitka pisane obavijesti o otkazu. Ako Korisnik otkazuje predmetni Ugovor, obvezan je Davatelj usluge na zahtjev pružiti sve informacije i dokumente potrebne za prestanak Ugovora.
36. Svaka ugovorna strana može raskinuti Ugovor pisanom obaviješću s trenutnim učinkom u slučaju ako druga ugovorna strana nastavi s povredom odnosno neizvršavanjem svojih obveza iz Ugovora i/ili ne otkloni posljedice nastalih povreda u roku od 7 (sedam) dana nakon dostavljanja pisane obavijesti u kojoj se ta povreda navodi.